• دولت فرانسه با کنار گذاشتن تلگرام به پیام رسان داخلی روی می‌آورد http://dgto.ir/wyu