• درخواست ثبت اولین سرنگونی مجسمه #شاه نماینده نهاوند از #واعظی درخواست کرد تا اولین سرنگونی مجسمه شاه به عنوان یکی از وقایع مهم در تقویم ملی ثبت شود.