• غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

    1397/01/27 ساعت 21:00

    و گفت: «#تصوف صافی کردن #دل است از مراجعت خلقت و مفارقت از #اخلاق طبیعت و فرو میرانیدن صفات بشریت و دور بودن از دواعی نفسانی و فرو آمدن بر صفات #روحانی و بلند شدن به علوم #حقیقی و به کار داشتن آنچه اولی‌تر است الی الابد؛» تذکرة الاولیاء #عطار نیشابوری