• آیا سامسونگ موبایل‌های آتی خود را به شیشه مقاوم و آبگریز مجهز می‌کند؟ http://dgto.ir/wy۳