• ثبت اطلاعات جعلی موبایل منجر به قطع آنتن‌دهی گوشی خواهد شد http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۴/۱۶/٪d۸٪ab٪d۸٪a۸٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪ac٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۷٪d۸٪b۹-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa/ …