• اندروید P می‌تواند میزان صدای دستگاه‌های بلوتوثی را به یاد بسپارد http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۴/۱۶/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪af-p-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af-٪d۸٪b۵٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸/ …