• روزیاتو: تصاویر ماهواره‌ای از سایت‌های سوریه قبل و بعد از حمله هوایی آمریکا و متحدانش http://digiato.com/۲۰۱۸/۰۴/۱۶/٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸-٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷/ …