• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/01/27 ساعت 21:26

    سرویس اطلاعات قطراطلاعاتی دریافت کرد مبنی براینکه احتمال داردولیعهد #سعودی درعملیات #ترور امیرقطر شرکت کرده و #داعش مسئولیت این عملیات رابرعهده بگیرد ازهمین رو امیر قطر چیزی به برگزاری نشست نمانده بودکه انتقال ازقصر به فرودگاه برای سفر به #عربستان ر لغوکرد http://tn.ai/۱۷۰۱۸۹۷