• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/01/25 ساعت 22:20

    شرابِ تلخ بود و کامِ شیرین بود و با این حال نشد جامی بنوشم، پاسبان می‌رفت و می‌آمد !