• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/01/24 ساعت 22:14

    پیرمرد، «حکایت دولت و فرزانگی» مارک فیشر و چند ورق دعا، روی سینه‌اش رها شده و در خوابی عمیق فرو رفته بود. دیشب؛ یکی از گرمخانه‌های تهران