• موج سرکش در عکس روز #نشنال‌جئوگرافیک عکس امروز نشنال جئوگرافیک موجی سرکش در دریاچه ایری در مرز #کانادا و #امریکا را نشان می‌دهد دریاچه ایری ازنظر مساحت درمیان پنج دریاچه‌ای که «دریاچه‌های بزرگ» را تشکیل می‌دهند در رتبه چهارم قراردارد و سیزدهمین دریاچه بزرگ در جهان است