• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/01/22 ساعت 11:21

    اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز ومَنْ مَلَکَ شیئاً مَلَکَ الاقراربه؛ تروریسم از۱۹۸۰باتاسیس القاعده توسط عربستان و امارات آغاز واز افغانستان تا نیویورک در ۱۱ سپتامبر،پاریس،توکیو و …را درنوردید؛ به شمال آفریقا، وباداعش به عراق وشامات و …رفت، ودوباره درحال بازگشت به افغانستان است.