• اینکه انتظار داشته باشیم دولت برای ارز معجزه کند شوخی است.نه این دولت و نه هر دولت دیگری، در «این شرایط» کار چندانی برای تغییر قیمت ارز نمیتوانست بکند. همه حرف این است که خلبانی کدام #کاپیتان در ۵سال گذشته «این شرایط» را به کشور تحمیل کرد؟ #برجام به «این شرایط» می‌ارزید کاپیتان؟