• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/21 ساعت 17:08

    اگر مصرف داخلی کشور را بهینه سازی کنیم، می‌توانیم ما به التفاوتش را به کیک ثروت ملی اضافه کنیم. هم اکنون در #ایران، ۶ برابر میانگین جهانی #انرژی مصرف می‌کنیم. پس این یک نقطه ضعف است که می‌تواند تبدیل به فرصت شود که با مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی امکانپذیر است.