• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1397/01/19 ساعت 15:01

    و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها
    ره پنهان بنماید، که کس آن راه نداند