• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/01/19 ساعت 23:58

    عظیم پدر ۲تن از ۶ کودک افغانستانی گمشده میگوید:راننده‌تاکسی‌که بچه‌هاراسوارکرده‌بود خودمان‌شناسایی‌کرده‌وبه‌پلیس‌تحویل‌دادیم‌ گفت‌ازبچه‌ها۲۲هزار‌و۵۰۰تومان‌گرفته‌به‌سه‌راه‌‌ افسریه‌برده‌.بچه‌ها‌اصلا پول‌نداشتند‌‌!راننده آزاد شد