• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1397/01/18 ساعت 10:54

    ۳۰ کارشناس به نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند قطب‌نمای بازار #مسکن ۹۷ روزنامه #دنیای_اقتصاد امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ https://donya-e-eqtesad.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-۱۸/۳۳۷۲۶۶۴-٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶ …