• ابوالقاسم طالبی   Talebi_Cinema@

    1397/01/17 ساعت 22:56

    #شهید_آوینی شاهدِ همیشه‌ی تاریخ برای انسان‌هاست و شمع فروزان راه و ستاره‌ی درخشان آسمانِ کسانی است که در این شب ظلمانیِ حاکمیت نفسِ فزون‌طلب، به دنبالش می‌گردند. شهید آوینی متعلق به همه‌ی اعصار برای انسان‌های حقیقت‌طلب در عرصه‌ی #سینما و #هنر است.