• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/01/16 ساعت 00:16

    مهران مدیری ایمان مراتی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را به برنامه دورهمی آورد.اگر مردی از خبرنگارانی دعوت کن که واقعا خبرنگار به ما هو خبرنگار باشد نه افرادی که سابقه بازجویی و بعضا رانتخواری دارند