• هویت جانباختگان #آتش_سوزی قهوه‌خانه در #اهواز مشخص شد - عادل عفری، فرزند: کریم - فوائد غافلی، فرزند: عبدالحسین (مالک قهوه خانه) - محسن یاسری، فرزند: چوید - علی محیسن سبهانی، فرزند: کاظم - حسن حیدری، فرزند: مالح - عدنان عفری، فرزند: خیراله