• پنجره بازگشت تیان‌گونگ-۱ مشخص شد؛ ۳:۳۰ تا ۷صبح دوشنبه تصویر، نمای «تیان‌گونگ-۱» را از نگاه رادارهای پرقدرت «انستیتو فرانهوفربرای فناوری #رادار و #فیزیک بسامد بالا» (FHR) نشان می‌دهد. این تصویر ظهر ۱۲فروردین ثبت شده است، زمانی که مدارگرد در ارتفاع ۱۶۱کیلومتری سطح #زمین قرار داشت