• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/01/13 ساعت 14:51

    طبیعت و زیست بومها خدمات زیادی برای انسان ارایه میدهند،مانند اب سالم ،هوای پاک، غذا و دارو، چشم نوازی و آرامش. #سیزده_بدر یا #روز_طبیعت از این خدمات لذت ببریم. مباد که الوده کردن اب، انتشار پسماند،اتش سوزی ، تخریب جنگل،اسیب به گیاهان و جانوران پاسخ ما به الطاف طبیعت باشد.