• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/01/10 ساعت 18:41

    وقتی در مراسم سال تحویل تلویزیون از #استاد_شجریان به بهنام بانی برسیم چه انتظاری از رسانه میلی می‌توان داشت که موسسه رسانه‌ای اوج بخواهد در قالب حمایت مالی از یک سریال ترویج ازدواج کودکان را بکند.باید به حال این رسانه خون گریست