• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/01/10 ساعت 15:08

    ازجناب آقای دکتراحمدی‌نژاد،درخواست می‌کنم تااز جناب آقای حمیدبقایی بخواهد،به اعتصاب غذای خودپایان دهد او بجزایشان،از کس دیگری تمکین نمی‌کند این اقدام،در آستانه۱۳رجب برای فرزندان وخانواده محترم ایشان ضروری است وموجب خوشحالی همه خواهدشد صبروگذرزمان،موثرترین کلیدبرای بازشدن قفل هاست