• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/01/10 ساعت 22:13

    چون تو بابی آن مدینهٔ علم را چون شعاعی آفتاب حلم را باز باش ای باب، بر جویای باب تا رسد از تو قشور اندر لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما له کفوا احد ولادت با سعادت امیر‌المومنین و امام‌المتقین علی‌المرتضی (ع) مبارک و میمون باد.