• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/01/05 ساعت 00:06

    توفیق یار شد تا از موزه گالری هنرهای مدرن و معاصر ایزدشهر مازندران دیدن کنم؛ کاری ستودنی در فضایی هنری و سرشار از سخن‌های فراوان. یاد اثر ماندگار رنه ماگریت و این کتاب فوکو افتادم که: Ceci n’est pas une pipe