• برخی از افراد و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی که تاکنون به چالش #بی_زباله دعوت شده‌اند و هنوز واکنشی نشان نداده‌اند ۹ نکته در مورد چالش بی‌زباله https://goo.gl/r۸ChR۹ @dr_hrouhani @Alirabiei_ir @KavehMadani @ebtekarm_ir @t_alidoosti @MB_Nobakht