• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/12/29 ساعت 13:17

    ادب حکم میکنه قبل از رفتن سراغ مشترى جدید، با مشترى قبلى تسویه کنى گویا دوستان سرشون خیلى شلوغه