• حسین ماهینی   HosseinMahini@

    1396/12/29 ساعت 02:48

    وسط حرف زدن حامد همایون نزدیک بود مایسا میکروفن رو پرت کنه سمتش که سریع گرفتمش