• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/12/28 ساعت 10:14

    مصاحبه با اندیشه پویا آزادی سیرت دموکراسی است؛ و انتخاب و صندوق رأی صورت دموکراسی است. وقتی این دو در جامعه‌ای به حد اعلای خود تحقق یابند، مردم‌سالاری و دموکراسی در آن جامعه جاری است. https://goo.gl/۱A۳ceY