• محسن میردامادی   mohsenmirdamadi@

    1396/12/27 ساعت 17:18

    #حاکمیت باید به جای کنترل اوضاع، به دنبال حل مسائل و مشکلات برود و علت‌ها را برطرف کند. کنترل ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد اما درصورت عدم حل ریشه‌ای مشکلات مردم، اعتراضات می‌تواند پس از مدتی شدیدتر بروز کند.