• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1396/12/26 ساعت 23:16

    تاریخ #غرب به دلیل نسیان عهد امانت و انکار ولایت الهی، انوار عقل هدایت را از دست داده است، از این رو است که می‌گوییم تمام تاریخ غرب، تاریخ بی‌خردی نیست‌انگارانه‌ای است که خود را تحت نام #عقل و خرد پنهان می‌کند.