• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/12/24 ساعت 22:02

    نگرانی جنابعالی که ارتش ایران درجهان ونه درعالم اسلام رده چندم است،کابوسی است که تاابد ماندگار بوده وخوب است باآن کناربیایید. اماچیزی که همه متفق‌اند،این وافعیت است که یمن اصلاچیزی به نام ارتش ندارد،وارتش شمادر لجنزارهمین کشور بی ارتش غرق شده‌است. ادعا بایدبه اندازه توانایی باشد.