• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1396/12/24 ساعت 23:22

    سرمنشأ بسیارى از مفاسد و انحرافات و تخلفات؛ در مدیریت شهر #تهران و بدآموزى هاى وابسته به آن است؛ تا تهران اصلاح نشود، کشور به پیشرفت حقیقى نخواهد رسید.