• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/12/23 ساعت 14:56

    با تدبیر بزرگان اصلاحات موضوع استعفای آقای نجفی حل می‌شود و نمی‌گذارند آرزوی پیشینیان تحقق پیدا کند با تدبیر از این مسیر عبور خواهیم کرد.