• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1396/12/22 ساعت 19:32

    یک توله خرس قهوه‌اى بر اثر برخورد با قطار بر روى ریل راه آهن شیراز - تهران در نزدیکى شهر شیراز از بین رفت.