• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/12/22 ساعت 11:35

    آقای کرباسچی در مصاحبه‌ای افاضه فرمودند آقای عارف در سال ۹۲ سابقه اجرای قوی برای رئیس جمهور شدن نداشت حتی معاون اولی،وزارت ارتباطات ،ریاست سازمان برنامه ،ریاست دانشگاه تهران را جز سوابق اجرایی نمیداند.عقده گشایی تا چه حد؟خوب شد «سوابق»شما را در کارنامه خود ندارد! #کرباسچی #عارف