• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/22 ساعت 18:52

    مجلس امروز #آخوندی را #استیضاح نکرد، صدهاهزار خانواده کم‌درآمد و خانه‌بدوش را استیضاح کرد که ۵ساله هرسال خانه‌ محقرتری اجاره می‌کنند به این امید که آپارتمان مسکن مهرشان را تحویل دهند این نماینده‌ها واقعا نماینده کدام مردمند؟!