• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/12/21 ساعت 21:24

    زاهدی مهمان پادشاهی بود،هنگام طعام کمتر ازآن خوردکه ارادت اوبود،وبه گاه نماز بیش ازآن کردکه عادت او،تا ظنّ صلاحیت درحق او زیادت کنند ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی کین ره که تومیروی به ترکستان است گفت درنظرایشان چیزی نخوردم که به کارآید،گفت نمازرا هم قضاکن که چیزی نکردی که به کارآید