• #جهرمی: تحولات فناوری اطلاعات رخ نداده تا از آن در قالب یک پیام رسان و رسانه استفاده کنیم. با استفاده از هوشمندسازی شبکه انرژی و آب کشور و همچنین اینترنت اشیا می‌توانیم در کشاورزی تحول ایجاد کنیم.