• امشب در برنامه تهران ٢٠ به عنوان سخنگوى #شورا در رابطه با عملکرد ٧ماهه شوراى پنجم و همچنین، بحث باغات تهران و مصوبه موسوم به #برج_باغ صحبت مى کنم.