• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/20 ساعت 15:58

    شایسته است که آقایان با حضور خود در جلسه بعدی و یا تکذیب این شایعات، حرمت حکم و توقع رهبری معظم از آنان را نگه دارند.