• ۳.شکایت داشت که چرا با قشر ضعیف راننده تاکسی، حکومت چنین معامله‌ای کرده است. می‌گفت چه چیزی ارزان شده که کرایه تاکسی را نصف کرده‌اند و ما را مجبور به تقسیم درآمدمان با پولدارهای مالک #اسنپ کرده‌اند؟ تاکید داشت که اسنپ مجوز تردد در طرح‌ ترافیک‌مان را می‌خواست