• این روزها هرلحظه امتحانی برای سنجش توانایی تحلیل شرایط برای ما است. قضیه حمله به #سفارت_ایران درلندن هم یکی از آن هاست.سکوت کنیم،مردود شدیم.