• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/19 ساعت 22:26

    رشتو درباره توئیت انتقاد از خطبای بی‌توجه به مطالبات کارگران وکشاورزان مظلوم: ۱. دوستانی تصور کرده‌بودند خطاب این توئیت شخص خاصی بوده راستش دراین متن مطلقا منظورم شخص خاصی نبود امیدوارم به کسی برنخورده باشد واگر برداشت توهین شده، واقعا عذرخواهی می‌کنم ۳نکته مهم دیگر در ادامه