• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/18 ساعت 11:38

    شخصاً با این اقدام آموزش و پرورش مخالفم اینگونه تصمیمات را در راستای تقویت شبکه‌های مدارس غیرانتفاعی و حاکمیت پول و سرمایه می‌دانم (دوران طبقه بندی #ساسانیان)! #سمپاد