• امیر پورمند   amirpourmand@

    1396/12/17 ساعت 11:58

    دو ساعته پشت در اتاق عمل منتظرم … تمام کانال‌های تلگرام و خوندم.همچنان منتظر، هنوز خبری نیست