• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1396/12/16 ساعت 09:22

    پدر و دکتر داوری اردکانی گفتگویی دوستانه در باب علوم‌انسانی و نوع اسلامی آن داشتند. هر دو بزرگوار بر این مسئله اشتراک نظر بسیاری دارند.