• تکرار اتفاقات سال ۵۹ و ۶۰ عجیب است. بخشی خاک کشور بخاطر ندانم کاری #بنی_صدر به اشغال خارجی در آمده و او در مقابل این ندانم کاری‌ها مدام به منتقدانش توهین میکند. اوج آن ۱۴ اسفند ۵۹ در دانشگاه تهران. حالا او اعتراضات و جنجال بزرگ سیاسی را رقم زده است.