• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1396/12/15 ساعت 01:55

    دیگران راببخش حتی وقتی متاسف نیستند بگذار حق با آنها باشد اگراین چیزیست که به آن نیازمندند برایشان مهر بفرست وخاموششان کن خودت رابه کوته فکری گره نزن این سلامت روانت را از تو میگیرد